Memoria de Oia pretende ser un instrumento para recoller e difundir a microhistoria e a cultura popular desta parroquia, a vez que defender e poñer en valor o seu patrimonio arqueolóxico, etnográfico e natural. Unha fiestra aberta a participación daqueles que teñan algo que contar e compartir, microrelatos, documentos, contos, fotografías ou historias anónimas que quedaron arrombadas nos faiados ou na memoria dos nosos avós.

domingo, 30 de marzo de 2014

A construción do porto de Canido(1933-1941)

Durante o primeiro terzo do século XX  na praia de Canido agromou  un pequeno pero activo centro industrial vencellado ao mar,  consecuencia da transformación  da industria artesanal da salgadura e do escabeche  cara á conserva en lata hermética  traída polos industriais franceses. Na década de 1920 contaba con tres fábricas de conserva que daban traballo a máis de 100 persoas cada unha delas, ao que hai que engadir a existencia dunha pequena frota de motoras da sardiña formada por alomenos 6 embarcacións   con tripulacións de 12-18 homes  que se mesturaban  con  gamelas, chalanas e barcos do xeito  movidos a vela e remos.

A Praia de Canido era un refuxio natural para as embarcacións de pesca , escasamente abrigado dos ventos do Sur por Punta Pinos e  do Norte pola illa de Toralla, dispuña dun pequeno dique  cunha rampla, moi próximo á praia construído para dar servizo á conserveira da familia Curvera. 


Muro do camiño de acceso  antes do recheo e  obras  do  peirao e dique de abrigo. 
Data estimada 1935. Foto Sarabia. Arquivo Porto de Vigo.

O Porto  de Canido fora  habilitado para o embarque e desembarque de mercadorías pola Real Orde do Ministerio de Facenda  de 1894,  tiña  a consideración de porto de interese xeral, dependente da  Xefatura Provincial de Obras Públicas, ata 1928 en que pasa  a depender  da Xunta de Obras do Porto de Vigo  xunto co de Bouzas.

Corría o ano 1925, durante a ditadura de Primo de Rivera, cando  arrancan as xestións  dos empresarios conserveiros, patróns das motoras da  sardiña e veciños,  co apoio da Unión de Fabricantes de Conservas  para  a construción dun porto e  a sinalización marítima da entrada ao mesmo. O 26 de novembro dese ano   dirixen unha carta ao Director  Xeral de Obras Públicas solicitando que se inicien os estudos para a construción dun embarcadoiro onde se poidesen realizar  as operacións de carga e descarga de peixe e mercadorías para dar servizo ás embarcacións e  ás  industrias existentes, solicitaban  tamén  a realización de estudos para o balizamento dos baixos denominados A Pulgosa, A Marosa, A Casina, Punta do Ceral e a voladura das pedras coñecidas como  Laños e Xamperés, ademais da  sinalización  para a enfilación  do porto.

Simultaneamente, empresarios, patróns e veciños  diríxense ao Concello de Vigo, presidido por Adolfo Gregorio Espino para que apoie a iniciativa e asuma o compromiso de financiar o 25% da obra, tal e como se requiría pola normativa do Estado,  comprometéndose o Concello a asumir esta porcentaxe, sempre e cando o custo da obra non superase as 250.000 pesetas. A partir de aquí, a  Xefatura Provincial  de Obras Públicas inicia a elaboración do proxecto de construción.

Naqueles anos, Canido   tiña un importante movemento de barcos, derivado da frota propia  e doutros barcos foráneos  que descargaban peixe para as conserveiras, ademais dos adicados a cabotaxe, balandros, galeóns e pequenos vapores que carrexaban as  suministracións e embarcaban a produción destas  fábricas.

Plano de sinalizacións marítimas . Ano 1931. Arquivo do Porto de Vigo.

Semella que a construción do porto de Canido ven motivada polos conflitos que se produciron ao longo da década de 1920-30 entre os empresarios conserveiros e os patróns dos barcos  do cerco doutros portos da ría que se negaban a entregar a sardiña en Canido polo perigo que supuña para as embarcacións os numerosos baixos  e a falla de sinalizacións.  O Regulamento  de venda, preparación e empaque do peixe da lonxa do Berbesde 1920 tan só obrigaba aos barcos que poxaban o peixe a trasladalo ás fábricas establecidas  dende Rande ata Cabo de Mar(Samil) quedando fora as fábricas de Canido. En  decembro de  1926 o concello de Vigo modificou  este regulamento  ampliando  as fábricas  comprendidas ata Cabo Estai. Determinadas informacións mencionan que os  empresarios conserveiros de Canido pagaban  ademais unha cantidade de 10 pesetas a cada barco pola maior distancia do transporte.  

Entre os factores que favoreceron a  localización das conserveiras en Canido nas primeiras décadas do século  estaba a proximidade coa boca da ría onde se desenvolvía  durante  boa parte do ano a pesca da sardiña,  os barcos do caldeo despois dos primeiros lances achegábanse ata Canido sen pasar pola lonxa do Berbés,  vendían o peixe e voltaban á boca da ría aforrando tempo e combustible. Pola contra,   a lonxanía con Vigo semella que prexudicaba os intereses dos patróns das motoras pola distancia a cubrir despois de poxado o peixe en Vigo, ao que se engadían os numerosos baixos rochosos e a situación do primitivo peirao en rampla a poucos metros da praia con escaso calado.

Á altura de 1929,  durante o período de elaboración do proxecto,  ten lugar un conflito de intereses  entre os conserveiros  de Canido e os armadores e patróns de barcos doutros portos da ría que   se negaban  a desembarcar as súas capturas polo perigo  que para o acceso ao mesmo supuñan os baixos de Roeiras  e  Marosa,  que causaban con frecuencia  importantes danos nas embarcacións,  consecuencia desta disputa foi a  suspensión    temporal    da ordenanza municipal  de 1926 que  incluía Canido na obriga de entregar o peixe ás conserveiras,  ata que se realizase a  balización dos baixos, co correspondente prexuízo para as fábricas   no regular abastecemento de peixe, chegándose a propoñer a redacción dun novo regulamento onde se contemplase a eliminación do porto de Canido desta obriga.

Os empresarios conserveiros de Canido,  ante os prexuízos que supuña a negativa dos barcos a descargar  en Canido,  buscaron  solucións rapidas ao problema.  En febreiro de 1929  proxectan o desmonte ou voladura  das pedras  que dificultaban a entrada  polo sur  e o dragado  da entrada norte. En  decembro de 1930  propoñen  realizar pola súa conta o balizamento provisional mediante sendas boias  na Marosa e nas Roeiras e unha luz de enfilamento verde  en terra para realizar de forma segura a entrada no porto. Da execución destas propostas unicamente temos constancia do acordo tomado pola Xunta de Obras do Porto de Vigo de voar as rochas que máis dificultaban o acceso no verán de  1931.

O proxecto do porto  foi redactado  entre  1927 e 1928  polo  enxeñeiro encargado do Servizo Marítimo da Xefatura  de Obras Públicas de Pontevedra Manuel Espárrago,  e continuado, unha vez que o porto de Canido foi agregado ao de Vigo  en 1928, polo enxeneiro director da Xunta de Obras do  Porto de Vigo  Eduardo Cabello Ebrentz. Consistía  nun camiño de acceso  dende a estrada provincial formado por cinco alineacións,  e  un dique  peirao de  dúas alineacións máis,  cunha escollera e muro de protección, proporcionando ás embarcacións abrigo, calado  e líña de atraque.

Paralelamente á elaboración do proxecto do porto,  realízase o  das  torres de enfilación  consistente   na construción de dúas sinalizacións,  unha  de terra, metálica, situada no morro do peirao e e outra de mar de pedra e formigón, cun orzamento estimado de 12.267,47 pesetas a de mar e de 7.157,34 a de terra que sumaban 30.394,87 pesetas. A Xefatura de Obras Públicas de Pontevedra aprobou o  proxecto  en marzo de 1931,  acordando a Dirección Xeral de Obras Públicas en xuño de 1933  subordinar  a execución ao  remate das obras do porto. No xornal el Pueblo Gallego do 1 de marzo  de 1931  infórmase das xestións feitas polo Alcalde de Vigo en Madrid   quen envía ao presidente da Cámara de Comercio  o seguinte telegrama:
“ Proyecto del puerto de Canido, pasó el 27 de enero informe de Señales Marítimas, manifestamos que en los primeros días de marzo irá a Vigo el ingeniero señor Enamorado para resolver sobre el terreno respecto clase de luces, Salúdalo afectuosamente. San Román.

O proxecto  foi sufrindo diversas modificacións, que deron lugar  a  diferentes proxectos denominados "reformados". O proxecto  inicial de 1928  quedou  aprobado pola Comisión Permanente da Xunta de Obras  do Porto de Vigo o 17 de decembro de 1929. Tiña un orzamento estimado en 373.961,44 pesetas,  sufriu a primeira reforma  en 1930, consistente  en ampliar o camiño de acceso en 55 metros, pasando a ter un orzamento de  412.232,54 pesetas,  cantidade pola que foi aprobado o 24 de decembro de 1932. 


Plano. Arquivo Porto de Vigo.

O segundo proxecto reformado   redactouse xa iniciadas as obras, sendo aprobado o 1 de outubro de 1934   para dar resposta á petición dalgúns veciños. As modificacións incorporadas  consistiron en eliminar a escolleira  de talude  prevista inicialmente no camino de acceso por muro de mampostería e o enlace  do camiño coa estrada provincial nunha cota máis baixa da prevista inicialmente, tamén se incorporou a  nivelación do terreo  segundo a rasante do porto coas  fábricas e colocaronse desaugadoiros para evitar o estancamento de augas de chuvia e residuais das fábricas que se acumulaban neste espazo baleiro  por onde transcorría o antigo camiño de servizo entre as fábricas e o mar, producindo augas putrefactas cos conseguintes riscos sanitarios.  Aínda que se fixo o recheo e as canalizacións  que  recollían os residuos das fábricas, o ministerio tan só financiou o recheo. Cabe supoñer que as canalizacións foron realizadas por conta do concello,  incrementándose o  orzamento das obras  en 39.016,48 pesetas. 

O terceiro proxecto reformado aprobouse poucos días antes do inicio da guerra civil, o 3 de xullo de 1936, aumentou o orzamento en 19.760,38 pesetas. As causas, nesta ocasión, foron os destrozos ocasionados polos temporais no pavimento de empedrado que se asentara inicialmente nas zonas menos expostas sobre area, facendo de novo sobre leitada de morteiro nunha superficie de 1081,10 metros cadrados, reforzándose tamén a escolleira de protección do morro.


Ultima enfilación  do camiño de acceso antes do recheo, muelle e dique de abrigo. 
Data estimada 1936. Foto Sarabia. Arquivo Porto de Vigo.

O último  proxecto, denominado cuarto reformado”, foi consecuencia tamén  dos desperfectos ocasionados polos temporais e quedou aprobado o 7 de abril de 1937, realizándose un muro de protección,  continuación do que xa había sobre o dique á altura de onde na actualidade está o club Marítimo  gañando o terreo  baleiro   deixado pola canteira, incrementándose de novo en 33.262,16 pesetas, alcanzando  ao remate das obras a cifra de 504.241,56 pesetas.

Co desenvolvemento dos distintos proxectos foi aumentando o orzamento das obras, que superaban sucesivamente o compromiso do concello de financiar o 25% sempre e cando non superase  as 250.000 pesetas,  asumindo  o  concello a parte correspondente dos distintos incrementos que se foron producindo, contando ademais co compromiso dos industriais, Tomás Mirambell, Antonio Cerqueira, Juan Arturo Paz e os herdeiros de Martín Echegaray de financiar tamén gastos engadidos. De todos os xeitos, non aparecen entre a documentación conservada certificacións que acrediten que estes empresarios chegaron a financiar parte da obra.

As obras de construción do novo porto de Canido foron adxudicadas en pública poxa o 30 de setembro de 1933 pola  cantidade de 412.205,54. O adxudicatario da  contrata foi Julio Rodríguez Blanco, quen llas cedeu  en maio de 1934 á  empresa domiciliada en Vigo, Construcciones S.L da que era titular Quinciano Negro Monje.

Iniciáronse  os traballos o 29 de novembro de 1933, estando previstas  que remataran o o 29 de novembro de 1937, demorándose ata  o 28 de marzo de 1941. De todos os xeitos, o groso das obras realizáronse entre 1933 e 1936. Foi, polo tanto, unha obra que naceu coa monarquía borbónica da restauración, construíuse durante a república e rematouse no franquismo.

Boa parte da pedra utilizada na obra foi sacada dunha canteira excavada no mesmo porto, debaixo da finca de Puntapinos onde na actualidade se ubican un taller mecánico e o Club Marítimo de Canido,  quedando un oco de grandes dimensións utilizado nos días de temporal para gornecer as pequenas embarcacións. Durante a execución das obras faleceu en accidente laboral  un traballador veciño de Oia.


Canteira debaixo de Puntapinos. Foto Sarabia. Arquivo Porto de Vigo.

O porto de Canido estaba incorporado ao   réxime aduaneiro do porto de Vigo,  o arbitrio sobre a venda de peixe era do 0,30% do valor da venta realizada. As mercadorías podían descargarse  en Vigo  onde pagaban  a correspondente taxa,  podían  vir a   Canido mediante  transbordo  no prazo de 48 horas sen pagar nada,  tamén podían  descargar en Canido sen pasar por Vigo previo despacho en Aduana. A tarifa pola utilización de  peiraos e ramplas era de 0,45 pesetas por tonelada de cabotaxe, e 0,70 pesetas se procedía  do extranxeiro. Os buques de vela adicados ao cabotaxe pagaban  0,75 pesetas por día de utilización do porto.

No ano 1949,  no porto de Canido había rexistrados 20 barcos  a motor e 102 a  remos e vela que supuñan a nada desprezable cifra de  550 tripulantes. Cabe pensar que se incluían os mariñeiros de gamela das praias próximas como  Sobreira, A Buraca,  Fontaíña e Calzoa, xa na parroquia de Coruxo.
Fontes orais:
Leonides Evangelina Vila Alborés. Gontade. Oia.
Eugenia Comesaña Alonso. Loureiro. Oia.
Jose Urbano Comesaña Alvarez. A Mide. Oia.

Fontes documentais:
El Pueblo Gallego.
Arquivo Porto de Vigo.
Arquivo Concello de Vigo.